KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna „Mizera-Mroziński”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: Al. Wiśniowa 83a/9, 53-126 Wrocław, tel. 71 343 70 38 / 71 75 75 011,

e-mail: kancelaria@mizeramrozinski.pl

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązku podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych na podstawie prawa;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza m.in. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim i adwokackim oraz podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe oraz informatyczne.

Okres przechowywania danych osobowych:

Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługują Pani/Panu prawa:

 • dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;\
 • żądania ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

W kwestii Informacji dotyczących niniejszej strony internetowej, proszę o zapoznanie się z poniższą polityką plików cookies.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co to są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to dane informatyczne, przeważnie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników służące do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych ustawień. „Cookies” przeważnie posiadają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz ich unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Plików „cookies” używamy do ulepszenia i optymalizacji korzystania z serwisu internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej dzięki czemu umożliwia ulepszanie jej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie są rodzaje plików „cookies”?
Wyróżniamy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Ustawienia „cookies”.

Korzystając ze strony internetowej Kancelarii wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Państwa przeglądarki zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami. W swojej przeglądarce mogą Państwo zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz z innych stron, z których będą Państwo korzystać.

Jak wyłączyć „cookies”?